Мэдээ

Зөвлөгөө

Ковид-19!!! 2 цаг тутам 10-20 минут агаар сэлгэлт хийгээрэй.

Байгууллагын бүтэц

Байгууллагын бүтэц

Алсын хараа, зорилго, зорилт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТ ХОРООНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, АЛСЫН ХАРАА

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГЫН ДАГУУ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДАЖ ДУУСЛАА

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй